Regulamin

Wólka Domaniowska, 9.08.2013r.

Regulamin terenu imprezy MEiA w Wakeboardzie za motorówką
I. Organizator

1. Radomskie Stowarzyszenie Sportów Wodnych, z siedzibą w Radomiu, ul. Kędzierskiego 18, kod pocztowy 26-600, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425805, NIP 796-296-03-10
II. Cele

1. Upowszechnianie wakeboardingu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
3. Promocja Miasta Radom.
III. Termin i miejsce

1. Zawody odbędą się 14/08/2013 sierpnia do 18/08/2013 w Domaniowie nad zalewem Domaniowskim.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub przełożenia Imprezy na inny termin ze względu na nieprzewidziane okoliczności. Uczestnik zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony. W przypadku, gdy bieg zostanie odwołany, przerwany lub przełożony nie z winy Organizatora, lecz ze względu na np. wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne lub w wyniku instrukcji ze strony służb porządkowych bądź ratowniczych i siły wyższej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności, koszty, straty lub szkody poniesione przez Uczestników.
4. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowe informacje na temat Imprezy będą dostępne na Stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Imprezy, o czym zobowiązuje się powiadomić Uczestników za pośrednictwem Strony internetowej Organizatora.
IV. Warunki uczestnictwa

1. Wszystkie przebywające na terenie imprezy osoby zobowiązane są do przestrzegania regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu osób.

3. Ze względów bezpieczeństwa na terenie imprezy zabroniony jest udział osób poruszających się na wszelkich urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest wprowadzenie na teren Imprezy zwierząt.
4. Zabrania się wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

5. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator ani podmioty z nim powiązane nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

6. Ubezpieczenie. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Imprezie. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Imprezę, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Imprezie. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Imprezie z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

7. Depozyty ubraniowe. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie.
V. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
2. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacji Imprezy na e-mail contact@rssw.pl
3. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
4. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Pobierz regulamin


Serdecznie zapraszamy wszystkich na tegoroczą edycję Mistrzostw Polski